Estrutura

Equipo

APLU está formada por un equipo multidisciplinar de funcionarios públicos, de formación técnica e xurídica, especializados en urbanismo e ordenación do territorio.

Os inspectores urbanísticos desenvolven as funcións de incoación e instrucción de procedementos en materia de disciplina urbanística, asesoramento e asistencia, e funcións facultativas de carácter técnico.

Os subinspectores urbanísticos, entre outras, desenvolven as funcións de inspección e vixilancia dos actos de edificación e uso do solo, o levantamento de actas de inspección, a denuncia e investigación de posibles infraccións, a execución das ordes de precinto de obras e a información aos particulares.

Nas súas actuacións, os inspectores e subinspectores urbanísticos, identifícanse coa corresponden te tarxeta de acreditación.

Organigrama da APLU

  • La estructura orgánica de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y la definición de las funciones de cada unidad administrativa vienen establecidas en el Decreto autonómico 51/2008, del 6 de marzo (DOG núm. 59, del 27 de marzo)
  • Decreto 451/2009, del 23 de diciembre de 2009 (DOG núm. 9, del 15 de enero) de modificación de Decreto 51/2008, de 6 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística
  • Decreto 101/2013, del 27 de junio de 2013 (DOG núm. 125, del 3 de julio) de modificación de Decreto 51/2008, de 6 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística