Funcións da APLU

A Axencia ten atribuídas as seguintes funcións:

 • A inspección e vixilancia urbanística.
 • A acción de reposición da legalidade urbanística nos seguintes supostos:
  • Por actos de edificación e uso (obras antes) realizadas sen o título habilitante esixible en terreos cualificados como zonas verdes, espazos libres públicos, viarios ou na zona de protección establecida no artigo 92.1 da LSG dotacións ou equipamentos públicos.
  • Por obras e usos realizadas en solo rústico en calquera das súas categorías sen o preceptivo plan especial, sen autorización autonómica o sen axustarse ás condicións da autorización outorgada.
  • Por obras e usos prohibidos en solo rústico.
 • O exercicio da potestade sancionadora:
  • Por infraccións urbanísticas moi graves.
  • Por infraccións urbanísticas graves cometidas en solo rústico sen o preceptivo título habilitante ou sen a autorización autonómica cando esta sexa exixible ou incumprindo as súas condicións.
 • O exercicio das potestades delegadas polos concellos integrados na Axencia.
 • A impugnación de licencias urbanísticas ou orde de execución contrarias ao ordenamento urbanístico.
 • O exercicio da potestade sancionadora e de reposición da legalidade por actuacións contrarias á Lei de Costas, realizadas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.
 • O asesoramento ás Administracións públicas integradas na Axencia.

E en xeral, calquera outra competencia que en materia de disciplina urbanística lle corresponda exercer á Comunidade Autónoma.

Os órganos directivos da APLU son:

 • O consello executivo, órgano colexiado de dirección e control da Axencia, formado por o presidente, catro vogais en representación dos concellos incorporados á Axencia e catro vogais en representación da comunidade autónoma.
 • O director, órgano executivo da Axencia.

Consello executivo

Presidente: María Encarnación Rivas Díaz

Vicepresidente: Luis Rubido Ramonde

Vogais:

 • Julio Ignacio Iglesias Redondo 
 • Jorge Cubela López 
 • Antonio Pérez Villar
 • Ricardo BabioArcay
 • Antonio Maroño Cal   
 • Rosario Puente Vázquez 
 • Antonio José Boné Pina

Secretario: José María Domínguez Blanco

Director: José Antonio Cerdeira Pérez

A composición, funcións, réxime de funcionamento do Consello Executivo, así como o nomeamento do/da director/a e as funcións que lle corresponden, regúlanse polo previsto nas sección II e III do capítulo III dos Estatutos da Axencia.